Malle Cup - Toernooien met klein veld

RESERVEER NU JE STARTPLAATS VOOR 2025

ALGEMENE VOORWAARDEN van EXC EVENTS GMBH - GESCHIEDENIS MALLE CUP

 • Inschrijving & bevestiging (1)
  - Door je in te schrijven voor de Malle Cup doe je ons een bindend aanbod om deel te nemen aan het gewenste evenement. Het contract komt tot stand zodra wij je boeking schriftelijk bevestigen. Een bevestiging per e-mail is hiervoor voldoende. Telefonische en mondelinge afspraken worden pas bindend nadat ze schriftelijk door ons bevestigd zijn. (1.1)

  - Je inschrijving geldt niet alleen voor jou, maar ook voor alle deelnemers die vermeld staan in de inschrijvingsdocumenten of -lijsten. U bent verantwoordelijk voor hun contractuele verplichtingen, net zoals u verantwoordelijk bent voor uw eigen verplichtingen. (1.2)
  - Met je inschrijving ga je akkoord met het toernooireglement. (1.3)

 • Betaling (2)
  - Het inschrijfgeld is verschuldigd bij inschrijving en moet worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Dit bedrag wordt niet terugbetaald. We wijzen er uitdrukkelijk op dat het inschrijvingsgeld niet zal worden terugbetaald, zelfs indien het evenement wordt geannuleerd door een overheid of een andere derde partij omwille van een risico waarvoor Malle Cup niet verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt indien de door Malle Cup gehuurde sportaccommodatie niet kan worden gebruikt om redenen waarvoor Malle Cup niet verantwoordelijk is. (2.1)

  - De deelnamekosten dienen uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement te zijn voldaan conform de factuur die u per e-mail is toegezonden. In geval van annulering zijn de bijbehorende kosten en de verwerkings- en omboekingskosten onmiddellijk verschuldigd. Raadpleeg de boekingsbevestiging voor de exacte bedragen voor de aanbetaling en de eindbetaling en eventuele annuleringskosten. Betalingen moeten worden voldaan in één bedrag voor alle geregistreerde deelnemers, onder vermelding van het factuurnummer dat aan u is verstrekt. (2.2)

  - Bij boekingen op korte termijn (acht weken of meer voor aanvang van het evenement) zijn de volledige deelnamekosten onmiddellijk verschuldigd. (2.3)

  - Indien de resterende betalingstermijn niet wordt nageleefd, kan Malle Cup zich terugtrekken uit het bestaande boekingscontract na een vergeefse herinnering met een respijtperiode en annuleringskosten eisen als schadevergoeding in overeenstemming met paragraaf 4.2. De definitieve informatie wordt pas overhandigd na ontvangst van de laatste betaling, maar ten vroegste 14 dagen voor de aanvang van het evenement. (2.4)

 • Diensten (3)
  - De door Malle Cup te leveren diensten zijn beschreven in de Algemene Informatie. Afwijkingen hiervan vereisen een schriftelijke overeenkomst. (3.1)

 • Terugtrekking/annulering van deelnemers (4)
  - U kunt zich op elk moment voor aanvang van het evenement terugtrekken uit uw deelname, waarbij eventuele kosten conform punt 4.2 in rekening moeten worden gebracht. Het tijdstip waarop uw schriftelijke annulering door Malle Cup wordt ontvangen is bepalend. Annulering per e-mail is niet toegestaan. Indien u of een medereiziger zich terugtrekt uit deelname of de reis naar het evenement niet aanvangt - om redenen waarvoor Malle Cup niet verantwoordelijk is (behoudens in geval van overmacht conform artikel 10) - kan Malle Cup een vergoeding eisen voor de gemaakte afspraken en gemaakte kosten. Bij het bepalen van deze schadevergoeding wordt rekening gehouden met de normaal bespaarde kosten en het normaal mogelijke alternatieve gebruik van de diensten van het evenement. Het staat u vrij te bewijzen dat er minder of geen kosten zijn gemaakt in verband met de annulering of het niet doorgaan van de reis in vergelijking met de kosten die zijn opgenomen in het forfait (zie 4.2). (4.1)

  - Naast een administratiekost van EUR 10 per boeking zijn in het algemeen de volgende kosten verschuldigd in geval van annulering van het evenement (ook voor individuele personen): (4.2)

  => Tot 90 dagen voor aanvang van het evenement: geen bijkomende kosten.
  => Vanaf de 89e tot de 31e dag voor aanvang van het evenement: => 40% van de deelnemersprijs (per persoon).
  => Vanaf de 30e tot de 16e dag voor aanvang van het evenement: 60% van de deelnemersprijs (per persoon).
  => Vanaf de 15e dag voor aanvang van het evenement: 90% van de deelnemersprijs (per persoon).
  => Bij no-show bij aanvang van het evenement: 100% van de deelnemersprijs (per persoon).

  - Op verzoek zal Malle Cup, indien mogelijk, het aantal personen op de boeking eenmalig kosteloos wijzigen met 10% (naar boven afgerond op het eerstvolgende volledige aantal personen). Deze regeling geldt slechts tot acht weken voor aanvang van het evenement. Voor verdere wijzigingen in de boekingsbevestiging behoudt Malle Cup zich het recht voor om extra verwerkingskosten van EUR 10 per transactie in rekening te brengen. Wijzigingen van het aantal personen in de boeking met meer dan 10% (naar boven afgerond op het volgende volledige aantal personen) zijn alleen mogelijk met toestemming van Malle Cup. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van het aantal personen in de boeking binnen de periode van acht weken tot de aanvang van het evenement. (4.3)

  - Annuleringen door individuen kunnen tot gevolg hebben dat de club kortingen of pakketprijzen verliest. (4.4)

 • Ontslag door Malle Cup (5)

  - Annulering van het toernooi door overmacht / Covid-19
  Malle Cup is ervan overtuigd dat alle toernooien zullen plaatsvinden zoals gepland. Echter, in het onwaarschijnlijke geval dat dit niet mogelijk is, zal Malle Cup het toernooi annuleren. Annulering kan plaatsvinden als de relevante autoriteiten het toernooi verbieden, een reisverbod is ingesteld of een officiële reiswaarschuwing is afgegeven voor de betreffende regio. In dit speciale geval zal Malle Cup onmiddellijk het volledige betaalde deelnamegeld terugbetalen zonder enige aftrek. (5.1)

  - Malle Cup kan de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen indien de deelnemer ondanks een waarschuwing van Malle Cup de uitvoering van het evenement aanhoudend verstoort of indien de deelnemer zich zodanig in strijd met de overeenkomst gedraagt dat onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is. Indien Malle Cup de overeenkomst ontbindt, behoudt Malle Cup het recht op de deelnamekosten verminderd met de waarde van de bespaarde onkosten en de voordelen die voortvloeien uit een ander gebruik van de niet-gebruikte diensten. (5.2)

   

 • Toernooiprogramma (6)
  - De organisator en de Malle Cup behouden zich het recht voor om wijzigingen aan het programma aan te brengen indien daar gegronde redenen voor zijn. De Malle Cup aanvaardt geen aansprakelijkheid indien delen van het programma niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd door omstandigheden buiten de wil van de Malle Cup. (6.1)

 • Aansprakelijkheid, uitsluiting, verjaring (7)
  - De contractuele aansprakelijkheid van de Malle Cup voor schade die geen lichamelijk letsel is, is beperkt tot drie keer de deelnemersprijs (per persoon). Dit geldt zolang de schade niet opzettelijk of door grove nalatigheid aan de deelnemer werd toegebracht of de Malle Cup verantwoordelijk is voor de schade die uitsluitend te wijten is aan de fout van een dienstverlener. Wettelijke regelingen die beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid bevatten en gebaseerd zijn op internationale overeenkomsten gelden ook ten gunste van de Malle Cup. Voor alle schadeclaims tegen de Malle Cup die het gevolg zijn van ongeoorloofd handelen en niet berusten op opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot driemaal de deelnemersprijs (per persoon en evenement). (7.1)

  - De Malle Cup aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dienstonderbrekingen, persoonlijk letsel of materiële schade in verband met diensten die als diensten van derden geregeld zijn en uitdrukkelijk als dusdanig aangeduid zijn in de uitnodiging tot inschrijving. Hieronder vallen bijvoorbeeld excursies, rondleidingen of bezoeken aan parken en andere vrijetijdsvoorzieningen. (7.2)

  - Malle Cup is niet aansprakelijk in geval van overmacht. (7.3)

  - Deelname aan sport- en andere vrijetijdsactiviteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers en medereizigers. Sportfaciliteiten, uitrusting en voertuigen dienen voor gebruik gecontroleerd te worden. De Malle Cup is alleen aansprakelijk voor ongevallen tijdens sportevenementen en andere vrijetijdsactiviteiten als het bedrijf in gebreke is gebleven. De Malle Cup raadt aan een ongevallenverzekering af te sluiten. (7.4)

  - Elke deelnemer/reiziger is verplicht mee te werken in geval van dienststoringen binnen het kader van de wettelijke bepalingen om mogelijke schade te vermijden of te minimaliseren. Defecten en storingen moeten onmiddellijk gemeld worden aan het personeel van Malle Cup ter plaatse; het schriftelijke formulier wordt aanbevolen. Indien een deelnemer/reiziger deze verplichting niet nakomt door eigen fout, kan hij/zij geen aanspraak maken op enige vordering dienaangaande. (7.5)

  - De medewerkers van de Malle Cup ter plaatse zijn niet gemachtigd claims van welke aard dan ook te erkennen. Claims moeten worden ingediend bij de respectievelijke vertegenwoordiger van de Malle Cup ter plaatse die gemachtigd is om het evenement te beheren. Het schriftelijke formulier wordt aanbevolen. (7.6)

  - Claims te wijten aan een niet-contractuele bepaling van het geboekte evenement moeten binnen de maand na het contractueel overeengekomen einde van het evenement bij de Malle Cup ingediend worden. Het schriftelijke formulier wordt aanbevolen. Na het verstrijken van deze termijn kunt u enkel nog aanspraak maken op schadevergoeding indien u buiten uw schuld verhinderd was de termijn na te leven. Voor uw vorderingen uit dit contract geldt een verjaringstermijn van één jaar, waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de wettelijke regeling. De verjaringstermijn begint op de dag waarop de gebeurtenis volgens het contract had moeten eindigen. (7.7)

 • Uitsluiting van deelname (8)
  - Indien een deelnemer zich zodanig gedraagt dat de relatie tussen Malle Cup en de dienstverlener (zoals vervoer, accommodatie, organisator) ernstig in gevaar komt, kan deze deelnemer uitgesloten worden. Indien de uitgesloten deelnemer minderjarig is, moet de contractuele partner ervoor zorgen dat de deelnemer, vergezeld van een volwassene onder toezicht, de locatie van het evenement onmiddellijk verlaat en op eigen kosten teruggebracht wordt naar het vertrekpunt van de reis. Malle Cup zorgt voor bijstand, maar eventuele extra kosten zijn ten laste van de contractuele partner. Dit reglement geldt ook voor teams en clubs. Als er geen drie volwassen begeleiders beschikbaar zijn om de rest van de groep te blijven begeleiden, moet de hele groep op eigen kosten het evenement verlaten. (8.1)

 • Algemeen (9)
  - Bij inschrijving voor een reis wordt ervan uitgegaan dat het bestuur van de deelnemende club en de reisleider(s) akkoord gaan met de algemene reisvoorwaarden van Malle Cup. Tevens wordt ervan uitgegaan dat alle verplichtingen jegens Malle Cup worden nagekomen door een daartoe bevoegd persoon. Het wordt aanbevolen om een passende verzekering af te sluiten.

 • Slotbepalingen (10)
  - De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Malle Cup en de contractuele partner, ongeacht de woonplaats van alle betrokken partijen, de plaats waar het contract is gesloten en de plaats waar de dienst wordt verleend. Alle groepen die gebruik maken van de diensten van Malle Cup worden gelijkgesteld met sportclubs.

We gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor het winkelmandje), andere niet. De niet-noodzakelijke cookies helpen ons om ons online aanbod en onze websitefuncties te optimaliseren en worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Toestemming omvat het opslaan van informatie op je eindapparaat, het uitlezen van persoonlijke gegevens en de verwerking ervan. Klik op "Alles accepteren" om toestemming te geven voor het gebruik van niet-essentiële cookies of op "Alles weigeren" als je anders beslist. Onder "Instellingen beheren" kunt u gedetailleerde informatie vinden over de soorten cookies die we gebruiken en toegang krijgen tot hun instellingen. U kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot de instellingen en cookies deselecteren (bijvoorbeeld in het privacybeleid of onderaan onze website).

Open chat
Vragen?
Scan de code
Ons team
Hoi ✌️ Leuk je hier te zien.
Hoe kunnen we je helpen?