Malle Cup - Toernooien met klein veld

RESERVEER NU JE STARTPLAATS VOOR 2025

I. Gegevensbescherming op het eerste gezicht

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens
gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u
persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u op
in ons privacybeleid dat onder deze tekst is opgenomen.
Gegevensverzameling op deze websiteWie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens van de beheerder vindt u op
in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van dit privacybeleid
.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld
gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijd
van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere
gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.
Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om op elk gewenst moment en kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op
. U hebt ook het recht om rectificatie of
verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking,
kunt u deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen onder
bepaalde omstandigheden.

2 / 7

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met betrekking tot deze en andere vragen over gegevensbescherming.
Analyseprogramma's en programma's van derden
Uw surfgedrag kan statistisch worden geëvalueerd wanneer u deze website bezoekt. Dit gebeurt op
hoofdzakelijk met behulp van zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in het volgende
privacybeleid.

2. hosting en content delivery networks (CDN)
Externe hosting
Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonsgegevens die
op deze website verzamelt, worden opgeslagen op de servers van de hoster.
Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens,
namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en
bestaande klanten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte
levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen
en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

We gebruiken de volgende hoster:

ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Eigenaar: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie
Gegevensbescherming
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw
persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en
dit privacybeleid.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld.
Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit
privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe
en met welk doel dit gebeurt.
We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail)
onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk
.
Informatie over de verantwoordelijke instantie

3 / 7

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich
Eigenaar: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf
Telefoon: +49 35872 353-10
E-mail: info@all-inkl.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen,
het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt
.

Bewaartermijn
Tenzij een specifiekere bewaartermijn is gespecificeerd in dit privacybeleid, zal
uw persoonsgegevens bewaren totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer van toepassing is. Als u een
gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden
uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw
persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in
het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.
Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken op
. De rechtmatigheid van
gegevensverwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.
Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen
direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR
, HEBT U HET RECHT OM, OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE OP
, TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN
. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD
IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID.
ALS U BEZWAAR MAAKT,
ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN,
TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN
DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE
VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART.
21 (1) GDPR).
ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING,
HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
VOOR DERGELIJKE MARKETING, WAARONDER PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING
. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS
VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR
OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

4 / 7

toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling
of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel
.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst
aan u of aan een derde te laten overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat
.
Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke
, zal dit alleen worden gedaan als dit technisch haalbaar is.
SSL- of TLS-encryptie
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van
"http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt
niet door derden worden gelezen.
Informatie, wissen en rectificatie
Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om kosteloos
informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het
doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op rectificatie of wissen van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen en
voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens.
Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in
de volgende gevallen:
Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij
over het algemeen tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de verificatie hebt u het recht om
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u
beperking van de gegevensverwerking vragen in plaats van wissen.
Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening,
verdediging of geldend maken van rechtsvorderingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van
wissen.
Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen
uw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen
prevaleren, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen
.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van
de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of
verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of
rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of
een lidstaat.

4. gegevensverzameling op deze website
5 / 7
Cookies
Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat op
. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie
(sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessiecookies
worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat
totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.
In sommige gevallen kunnen cookies van derde partijen ook worden opgeslagen op uw eindapparaat wanneer u
bezoekt (cookies van derde partijen). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde
diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde
websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van
video's). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.
cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om
bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de
winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten)
worden opgeslagen op basis van art. 6 par. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere
wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag
van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien
toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, worden de
cookies in kwestie uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door
.


Zur Verwaltung der eingesetzten Cookies und ähnlichen Technologien (Tracking-Pixel, Web-Beacons etc.) und diesbezüglicher Einwilligungen setzen wir das Consent Tool „Real Cookie Banner“ ein. Details zur Funktionsweise von „Real Cookie Banner“ findest du unter <a href=“https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/“ rel=“noreferrer“ target=“_blank“>https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/</a>.


De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR en Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.


Het verstrekken van persoonsgegevens is niet contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en
cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten
en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. De functionaliteit van deze website kan worden beperkt als cookies worden gedeactiveerd op
.
Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren op
als onderdeel van dit privacybeleid en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Bron:
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

We gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor het winkelmandje), andere niet. De niet-noodzakelijke cookies helpen ons om ons online aanbod en onze websitefuncties te optimaliseren en worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Toestemming omvat het opslaan van informatie op je eindapparaat, het uitlezen van persoonlijke gegevens en de verwerking ervan. Klik op "Alles accepteren" om toestemming te geven voor het gebruik van niet-essentiële cookies of op "Alles weigeren" als je anders beslist. Onder "Instellingen beheren" kunt u gedetailleerde informatie vinden over de soorten cookies die we gebruiken en toegang krijgen tot hun instellingen. U kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot de instellingen en cookies deselecteren (bijvoorbeeld in het privacybeleid of onderaan onze website).

Open chat
Vragen?
Scan de code
Ons team
Hoi ✌️ Leuk je hier te zien.
Hoe kunnen we je helpen?